KDY?

V úterý 4. května od 9:00 do 14:00 hodin.

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Žádosti o přijetí do MŠ a Evidenční listy budou vydávány v ředitelně MŠ v den zápisu nebo možno ke stažení na našich stránkách (ke stažení)

S sebou: • průkaz totožnosti zákonného zástupce (cizí státní příslušníci též doklad o povolení k pobytu na území ČR)
                • rozhodnutí o odkladu školní docházky (kdo požádal o odklad školní docházky)

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod přidělenými registračními čísly na hlavních dveřích do mateřské školy a na webových stránkách školy nejpozději 31. 5. 2021.
Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte - nebude zasíláno, zákonní zástupci si jej vyzvednou v kanceláři mateřské školy osobně ve dne 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021, v době od 9:00 do 12:00 hodin. Nebo v jiný termín po dohodě s ředitelkou MŠ.
Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeným dopisem, pokud si jej zákonný zástupce nevyzvedne osobně ve dnech 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021 v době od 9:00 do 12:00 hodin (po předložení průkazu totožnosti).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 2021/2022
1. Povinnost předškolního vzdělávání pro děti 5 leté od začátku následujícího školního roku. Dle spádovosti - Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola.
2. Zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
3. Dosažení předškolního věku 4 let dítěte k 1.9. daného roku . Dle spádovosti - Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola.
4. Dosažení 3 let věku dítěte k 1.9. daného roku. Dle spádovosti - Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola.
5. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec
6. Dítě mladší 3 let. Dle spádovosti- Místní příslušnost - trvalý pobyt dítěte v obci, kde sídlí mateřská škola. 

ms nejdek logo

Školní vzdělávací program nese název Ve školce i za vrátky s přírodou a zvířátky.
Jeho hlavním cílem je probouzet u dětí citový vztah k přírodě
a vytvářet dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí.

Těšíme se na nové kamarády.

POZOR: Sledujte aktuální situaci ohledně COVIDU - 19, ta rozhodne, zda se zápis touto formou uskuteční! Informace naleznete také na stránkách MŠ www.msnejdek.cz a facebooku: MŠ Nejdek, Závodu míru.