Školní rok 2023/2024

BERUŠKY 

Tř. paní učitelky                Drobná Tereza, učitelka

                                              Dvořáková Mirka, DiS., učitelka

                                              Heringová Slavíková Martina, asistent pedagoga

                                            

Věk:  2 - 3 roky 

Většina dětí v této třídě nastupuje do MŠ nově. Učí se zvládat odloučení od rodičů, sebeobluze, hygieně, stolování a oblékání. Paní učitelky se zaměřují na adaptaci dětí v MŠ, budování důvěry k dospělým, osvojování pravidel vzájemného chování v kolektivu, zdvořilostní návyky a řešení problémových situací. Vždy je kladen důraz na individualitu jednotlivých dětí. Vytvářejí se přátelké vztahy a koletivní sounáležitost, děti začínají vnímat svoji skupinu, cítí se být její součástí a používají "MY". Děti, které jsou ve třídě druhým rokem, se sžívají s novým kolektivem, zaujímají pozici starších a zkušenějších rádců a pomáhají mladším kamarádům zapojit se do společných činností. Do třídy jsou přijímány i děti dvouleté, pokud to kapacita dovolí a dítě zvládá základní dovednosti: samo jí lžící, je bez plen a dokáže si říci o toaletu.

SLUNÍČKA

Tř. paní učitelky:                Mgr. Hašková Martina, ředitelka                                                                                                                                                                                                                                                 Kúrová Bohuslava, učitelka                                                                                                                                                                                                                                                 Süssnerová Lucie, asistent pedagoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Věk: 4 - 5 let 

Do třídy chodí děti, které již do MŠ chodily nebo do kolektivu nově nastupují. Děti, které jsou ve třídě druhým rokem, se sžívají s novým kolektivem a zaujímají pozici starších a zkušenějších rádců. Nově příchozí se zapojují do fungování skupiny, seznamují se s novým prostředím a kolektivem. Do činnností je zapojováno více výtvarné činnosti, grafomotorika, jazykové hry (je kladen důraz na kvalitu výslovnosti), matematická průprava, společenské hry a sociální dovednosti. Děti si osvojují větší samostatnost, upevňují pravidla vzájemného chování v kolektivu, zdvořilostní návyky a řešení problémových situací, prohlubují se přátelské vztahy.                  

PASTELKY

Tř. paní učitelky:                Falatková Lenka, zástupkyně ředitelky                                                                                                                                                                                                                          Drobná Iveta, učitelka

                                              Cuhrová Ivana, asistent pedagoga

Věk: 5 - 7 let

Do třídy chodí předškoláci a děti s odkladem školní docházky. Tomu je přizpůsobeno vybavení hračkami, speciálními pomůckami, výukovým materiálem a nabídka aktivit. Paní učitelky s dětmi provádějí náročnější cvičení, sportovní činnosti a zaměřují se na dodržování pravidel při hrách a společném soužití. Do činností se zařazují více hry vyžadující spolupráci a cílená předškolní průprava. Jedná se o pracovně výtvarné činnosti, grafomotoriku, jazykové hry (důraz na kvalitu výslovnosti), matematickou průpravu, společenské hry, sociální dovednosti a dosažení maximální samostatnosti.