Mateřská škola Nejdek, Závodu míru,

 

                                    příspěvková organizace

 

                      Závodu míru 1247, 362 21 Nejdek

 

                        _____________________________

 

            tel.: 353 925 956, ,e-mail: ms.zm.nejdek@seznam.cz

 

                                            IČO: 73728977

 

Vypracoval:            Mgr. Hašková Martina

 

Vydáno dne:             30.5.2019

 

Spisový znak :          S 5

Aktualizováno dne: 

Účinnost od:              1. 9. 2019

Číslo směrnice:   

 

              Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

 

 

                                       Úvodní ustanovení

 

 

V souladu s ustanovení vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, která nabyla účinnosti 1. 3. 2006, je ředitelka mateřské školy povinna stanovit měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole a výši úplaty zveřejnit na přístupném místě ve škole.

 

 

                                                   Plátci

 

 

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce dítěte, který v daném školním roce nedovrší 6ti let věku. Předškoláci, kteří dovrší v daném školním roce 6ti let a děti s odkladem školní docházky se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

 

                                       Měsíční výše úplaty

 

 

1) Měsíční výše úplaty se stanovuje do 30. června na nadcházející školní rok. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.

 

 

2) Výše úplaty dítěte v mateřské škole:

 

   S účinností od 1. 9. 2019 stanovuji podle vyhlášky MŠMT č. 43/2006 o předškolním vzdělávání § 6, odst. 3 úplatu takto:

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro děti, které byly přijaty do mateřské školy k celodennímu vzdělávání:  450,-Kč

Rodiče, za které hradí úplatu jejich zaměstnavatel (NČV), o této skutečnosti informuje ředitelku MŠ.

 

                                   

 

                  Výše úplaty v době omezení nebo přerušení provozu

 

 

V době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle §3 se stanoví úplata výši odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele o přerušení provozu.

 

Výše úplaty v období letních prázdnin v červenci a srpnu se stanovuje ve výši 50% za každý měsíc z důvodu uzavření mateřské školy – opravy, rekonstrukce, čerpání dovolené zaměstnanců.

 

 

                                 Osvobození od úplaty

 

 

1) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až §22 zákona č.117/2005 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona.

 

2) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

 

 

 

                                      Podmínky splatnosti

 

 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná 3-tí středu kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne s plátcem jinou splatnost úplaty.

 

Způsob platy:

 

 

    1. Bezhotovostně převodem na účet MŠ 43-1213710297/0100

 

    1. Hotovostní platbou u vedoucí stravování.

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d)

 

 

 

 

                                                                                                                Mgr. Hašková Martina

 

                                                                                                                      ředitelka MŠ